• Tháp 1-3 căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng làm việc  diện tích : 55.95m2 (50.96m2)
 • Tháp 2-4-5 căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng làm việc  diện tích: 55.95m2 (50.96m2)
 • Tháp 6 căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng làm việc  diện tích: 55.95m2 (50.86m2)
 • Tháp 7 căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng làm việc  diện tích: 55.95m2 (50.86m2)
Saigon Royal mat bang can ho - 3
mat bang tang thap 7 can ho 1pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 6 can ho 1pn the sun avenue
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 1pn the sun avenue
mat bang tang thap 1-3 can ho 1pn the sun avenue
 • Tháp 1-3 căn hộ 2 phòng ngủ  diện tích :  75.83m2 (70.20m2), 75.69 m2 (70.20 m2), 72.95 m2 (67.62 m2)
 • Tháp 2-4-5 căn hộ 2 phòng ngủ diện tích: 75.69m2 (70.20 m2), 75.83 m2 (70.20 m2), 72.95 m2 (67.62 m2), 73.09 m2 (67.54 m2), 
 • Tháp 6 căn hộ 2 phòng ngủ diện tích: 75.82 m2 (70.11 m2), 79.21 m2 (73.40 m2), 75.69 m2 (70.11 m2), 
 • Tháp 7 căn hộ 2 phòng ngủ  diện tích: 79.21 m2 (73.40 m2), 75.82 m2 (70.11 m2), 75.69 m2 (70.11 m2), 
mat bang tang thap 1-3 can ho 2pn the sun avenue 4
mat bang tang thap 1-3 can ho 2pn the sun avenue 5
mat bang tang thap 1-3 can ho 2pn the sun avenue 6
mat bang tang thap 7 can ho 2pn the sun avenue
mat bang tang thap 6 can ho 2pn the sun avenue
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 2pn the sun avenue 4
mat bang tang thap 1-3 can ho 2pn the sun avenue 4
mat bang tang thap 7 can ho 2pn the sun avenue 4
mat bang tang thap 6 can ho 2pn the sun avenue 4
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 2pn the sun avenue 7
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 2pn the sun avenue 3
mat bang tang thap 1-3 can ho 2pn the sun avenue 3
mat bang tang thap 7 can ho 2pn the sun avenue 3
mat bang tang thap 6 can ho 2pn the sun avenue 3
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 2pn the sun avenue 6
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 2pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 1-3 can ho 2pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 7 can ho 2pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 6 can ho 2pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 2pn the sun avenue 5
 • Tháp 1-3 căn hộ 3 phòng ngủ  diện tích : 89.94 m2, (83.40 m2),  96.12 m2 (89.56 m2), 109.24 m2 (101.70 m2)
 • Tháp 2-4-5 căn hộ 3 phòng ngủ  diện tích: 109.24 m2 (101.70m2), 96.12m2 (89.59 m2), 
 • Tháp 6 căn hộ 3 phòng ngủ diện tích: 105.34 m2 (98.57 m2), 86.60 m2 (80.39 m2)
 • Tháp 7 căn hộ 3 phòng ngủ diện tích: 86.60 m2 (80.39 m2), 105.34 m2 (98.57 m2)
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 3pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 6 can ho 3pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 1-3 can ho 2pn the sun avenue 5
mat bang tang thap 1-3 can ho 3pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 1-3 can ho 3pn the sun avenue
mat bang tang thap 6 can ho 3pn the sun avenue
mat bang tang thap 1-3 can ho 3pn the sun avenue 5
mat bang tang thap 7 can ho 3pn the sun avenue 3
mat bang tang thap 7 can ho 3pn the sun avenue 2
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 3pn the sun avenue 4
mat bang tang thap 1-3 can ho 3pn the sun avenue 4
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 3pn the sun avenue 4
mat bang tang thap 2-4-5 can ho 3pn the sun avenue 3
mat bang tang thap 1-3 can ho 3pn the sun avenue 3
mat bang tang thap 7 can ho 3pn the sun avenue 2